Bevorzugte Benennungen

de
  • NL60 Umweltbezogene Planungsmethoden einschließlich Raumplanung, Stadtplanung, Regionalplanung, Infrastrukturplanung und Landesplanung

Alternative Benennungen

en
  • NL60 Environmentally related planning measures including area planning, town planning, regional planning,

BK-Benennungen

de
 

Versteckte Benennungen

de
 

Definitionen

Begriffe

Kollektionen