Alternative Benennungen

de
  • Naturkapitalbewertung
  • Ökonomische Bewertung von Naturkapital
  • Ökonomische Erfassung von Naturkapital
en
  • natural capital accounting
  • natural capital accounts