Sprache

de

Wortart

Substantiv (die)

Wortstamm

EU-Rechtumsetzung

Schreibweisen

EU-Rechtsumsetzungen, EU-Rechtsumsetzung, EU-Rechtumsetzungen, EU-Rechtumsetzung

Definitionen

Verwendungsangaben

Bevorzugtes Label von

Alternatives Label von

Übersetzungen

Zusammengesetzt aus

Zusammengesetzt in

Redaktionelle Anmerkungen

Textanalysefunktion

Benennung mit Textanalysefunktion

Übersetzungsstatus

Übersetzung geprüft

Quellenangaben

Änderungsangaben

de
dct:created
2007-01-08
dct:creator
fo
de
dct:modified
2007-01-08
dct:creator
fo
de
dct:modified
2020-02-12T17:01:20+00:00
dct:creator
Barbara Fock

Exportangaben

de
dct:date
2016-05-06
sns:thsisn
608530
sns:source
aDisBMS
de
dct:date
2016-05-06
sns:wlisn
5995745
sns:source
aDisBMS